Unia Europejska

Logotypy

TOPTEXTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pn. „Działania promujące na rynkach zagranicznych produkty marki Toptextil w programie branży mody polskiej”. Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand (konkurs nr 6/2020).

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest udział Wnioskodawcy w programie promocji branży mody polskiej, mający na celu skuteczną promocję działalności i produktów Wnioskodawcy na arenie międzynarodowej oraz aktywny udział w promocji Marki Polskiej Gospodarki za granicą.

Wybrane w projekcie rynki perspektywiczne obejmują 1 kraj: Ukraina.

Zakres projektu obejmuje poniższe działania promocyjne:

(I) stoiska na imprezach targowych:

 • 2 x Home Decor (Poznań, Polska) – edycje: 2021, 2022,
 • 2 x Heimtextil (Frankfurt, Niemcy) – edycje: 2021, 2022,
 • 2 x KIFF(Kijów, Ukraina) – edycje: 2021, 2022.

(II) misje wyjazdowe:

 • 1 x misja wyjazdowa połączona z udziałem (w roli zwiedzającego) w targach Kyiv Fashion (Kijów, Ukraina, edycja: jesień 2020), na których zorganizowane zostanie stoisko narodowe.

Realizacja projektu sfinansowana zostanie ze środków własnych Wnioskodawcy.

Cele projektu:

Celem projektu jest skuteczna promocja Wnioskodawcy na arenie międzynarodowej, w tym promocja produktów na 1 rynku perspektywicznym (Ukraina), zwiększenie sprzedaży eksportowej produktów stanowiących przedmiot projektu, a tym samym wzrost eksportu ogółem.

Efekty ilościowe projektu to: liczba kontraktów handlowych zagranicznych (7), przychody z eksportu produktów będących przedmiotem projektu: 15 144 212 zł, przychody z eksportu ogółem: 16 058 855 zł, a także udział w 6 imprezach targowych w charakterze wystawcy, udział w 1 misji wyjazdowej połączonej z wizytacją targów.

Efekty jakościowe projektu stanowią: wypromowanie produktów na arenie międzynarodowej, promocja produktów na rynku perspektywicznym (Ukraina), nawiązanie nowych kontaktów biznesowych, zdobycie nowych klientów, podpisanie nowych umów handlowych w eksporcie.

Osiągnięte rezultaty projektu przyczynią się do zwiększenia aktywności eksportowej, wzrostu przychodów z eksportu oraz wypromowania produktów na rynkach zagranicznych.

Przewidywane rezultaty projektu/planowane efekty:

 • Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji: 7 [szt.]
 • Przychody ze sprzedaży produktów na eksport: 15 144 212 [zł]
 • Przychody ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu: 16 058 855 [zł]

wartość projektu (wydatki kwalifikowane):52 200.00 PLN

wkład Funduszy Europejskich:31 320.00 PLN

Efrr Kolor 72dpi

Firma Toptextil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uczestniczy w projekcie realizowanym przez Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość”, którego celem jest udzielenie wsparcia poszkodowanym przez COVID-19 przedsiębiorcom z sektora MŚP z województwa małopolskiego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Firma otrzymała grant w wysokości: 396 000,00 PLN

Efrr Kolor 72dpi

Toptextil Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Wdrożenie strategii działalności międzynarodowej firmy Toptextil Sp. z o.o.”. Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich mśp (konkurs w roku 2017).

Cele projektu:

Jako główne cele projektu Wnioskodawca wskazał:

 • dokonanie sprzedaży eksportowej poniższych produktów we wskazanych ilościach:
 • dzianiny Toptextil Comfort: 16 734 mb.,
 • usługi pikowania nićmi: 1 658 mb.,
 • usługi pikowania ultradźwiękiem: 3 065 mb.,
 • tkaniny Toptextil Design: 40 mb,
 • tkaniny Toptextil Trend: 19 559 mb.
 • zrealizowanie łącznej sprzedaży produktów i usług stanowiących przedmiot umiędzynarodowienia (wskazanych powyżej) do krajów: Niemcy, Litwa, Ukraina w ilości 41 056 mb.,

w okresie 01.01.2019 – 30.04.2020 r., tj. w okresie trwania projektu oraz w terminie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.

Planowane efekty:

 • Liczba kontaktów biznesowych: 15
 • Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji: 9
 • Przychody ze sprzedaży produktów na eksport: 702 317 zł

wartość projektu:

 • koszty kwalifikowane: 399 978 zł
 • koszty ogółem: 466 335,76 zł

wkład Funduszy Europejskich: 199 989 zł

Ue1

Toptextil Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Opracowanie i wdrożenie strategii działalności międzynarodowej firmy Toptextil Sp. z o.o.”. Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki , poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich mśp.

Cele projektu:

Jako główny cel projektu Wnioskodawca wskazał:

1. dokonanie sprzedaży eksportowej poniższych produktów we wskazanych ilościach:

a. tkaniny Toptextil: 169 814 mb.

b. tkaniny Toptextil Design: 4 402 mb.

c. dzianiny Toptextil Comfort: 6 797 mb.

d. usługi pikowania: 8 152 mb.

w okresie 01.05.2016 – 30.04.2018 r., tj. w okresie trwania projektu oraz w terminie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.

Planowane efekty:

 • Liczba kontaktów biznesowych: 35
 • Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji: 25
 • Przychody ze sprzedaży produktów na eksport: 2 083 676 zł

Wartość projektu:

 • koszty kwalifikowane: 400 000 zł
 • koszty ogółem: 462 660,28 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 200 000 zł